Friday, September 19, 2008

Monkey Boy likes to splash in the pond @ Koi


Monkey Boy in Beverly Hills, originally uploaded by anewidentity.

Monkey Boy @ Koi Restaurant‎

730 N La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90069
(310) 659-9449

koirestaurant.com‎

0 comments: